Výbor SK

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU ZBRASLAV

I. Základní ustanovení

1. Sportovní klub Zbraslav (dále jen SK) je nezávislou dobrovolnou organizací ve formě občanského sdružení, sdružující fyzickém osoby.

2. SK se ustanovil osamostatněním oddílů Tělovýchovné jednoty Slavoj Zbraslav ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.SK se hlásí k tradicím Zbraslavských sportovních klubů Slavoj. SK Záběhlice-Zbraslav a SK Zbraslav. na jejich činnost navazuje. Ustanovení je v souladu s uvedeným zákonem o sdružení občanů, s rozhodnutím výkonného výboru a členské schůze. Jako právnická osoba vznikne dnem registrace těchto stanov ministerstvem vnitra ČR.

3. SK vychází z majetkových poměrů stanovených protokolem mezi zanikající TJ Slavoj Zbraslav a nastupující organizací k dni 31.3 1993.

4. SK obnovuje tradici symbolu býv. SK Záběhlice Zbraslav. Vlajku tvoří vodorovné pruhy modrá-bílá. Tradičním dresem je modré tílko, bíle trenky.

5. Sídlem SK je Praha 5-Zbraslav, ul. Pod Havlínem 1302. Vzhledem k zapojení svých členů ve sportovních soutěžích a předpokládané podnikatelské činnosti je organizací s působností na celém území České republiky.

6. SK je nepolitickým občanským sdružením. Působení politických stran, církví a náboženských společností nebo prosazování jejich programu je nepřípustné /81/3 zákona č. 83/90 sb./

II. Poslání a úkoly

1. Posláním SK je vytvářet podmínky a všestrannou péči pro uspokojování potřeb jeho členů formou sportovního vyžití v rámci provozování vlastní sportovní činností a tím současně poskytovat sportovním příznivcům kvalitní sportovní zážitek.

2. V zájmu naplnění tohoto poslání patří k hlavním úkolům SK:

a) vyvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci rozvoj sportovních odvětví, především kopané, košíkové odbíjené a orientačním běhu, získávat pro tuto činnost především mládež.

b) pečovat o zvýšení sportovní výkonnosti.

c) pečovat o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců v duchu fair play.

d) vést členy k dodržování zdravotních zásad a řádné životosprávy.

e) rozvíjet v souladu se svými zájmy a potřebami různé formy kulturní a společenské činnosti.

f) zabezpečovat tvorbu a rozvoj finančních a materiálních zdrojů a jejich hospodárné využití. Vést členy k ochraně veškerého majetku, který SK vlastní nebo užívá.

g) budovat, provozovat a udržovat svá sportovní a jiná zařízení.

h) dodržovat platné normy, předpisy a individuálně uzavřené smlouvy.

3. SK spolupracuje při plnění svých úkolů se všemi sportovními a tělovýchovnými organizacemi ve Zbraslavi, jakož i s příslušnými národními sportovními svazy. Sdružuje se v Českém svazu tělesné výchovy a v Pražské tělovýchovné unii

4. SK navazuje vzájemnou účelovou spolupráci s orgány a organizacemi obce, města, a jednotlivci, kteří jsou ochotni být nápomocni v zajištění podmínek jeho činnosti.

III. Vznik členství

1. Členství v SK je dobrovolné. členem se může stát fyzická osoba, která splňuje podmínky těchto stanov a souhlasí s jejich zněním a která má předpoklady podílet se na rozvoji SK.

2. Členem v SK je:

a) řádné, b) čestné, c) mimořádné

3. Řádným členem SK se může stát fyzická osoba bez ohledu na občanství a státní příslušnost a která podáním přihlášky vysloví souhlas s činností SK, jeho posláním a těmito stanovami. Řádné členství vzniká přijetím přihlášky a zaplacením členského příspěvku, pokud dále není stanoveno jinak. Přihlášky přijímá a členské průkazy vystavuje jednatel SK. Cizí státní příslušník se stane řádným členem klubu, pokud s jeho přijetím vysloví souhlas výkonný výbor SK. Od 14 let může řádný člen volit funkcionáře SK, od 18 let může být volen do funkcí SK.

4. Osoby starší 18 let, které souhlasí s posláním a úkoly klubu, ale různých důvodů se nemohou nebo nehodlají pravidelně a aktivně podílet na jeho činnosti, mohou nabýt členství mimořádné.

5. O udělení čestného členství může rozhodnout výkonný výbor SK.

6. Proti rozhodnutí výkonného výboru o nepřijetí za člena podle odst.3 poslední věta a odst.5 může dotčená osoba podat odvolání, o kterém rozhodne s konečnou platností konference SK.

7. Zánik členství:

a)zrušení-vystoupením ze strany člena. b)vyškrtnutím pro neplnění základních povinností. c)vyloučením pro vzlášť závažné provinění, neslučitelné s členstvím. d)úmrtí člena e)zánikem SK f)mimořádné členství může zaniknout na základě rozhodnutí jak ze strany výkonného výboru tak ze strany mimořádného člena.

IV. Práva a povinnosti člena klubu

1. Pokud není stanoveno jinak, má člen SK zejména tato  práva:

a) účastnit se činnosti SK v souladu se stanovami, sportovně technickými předpisy, jakož i obecně závaznými právními předpisy.

b) volit a být volen od 18 let věku do orgánu SK a jejich prostřednictvím rozhodovat o činnosti SK.

c) požadovat na konferencích SK informace o činnosti a hospodaření SK.

d) podávat orgánům SK návrhy, podněty a připomínky k činnosti SK. Jeho pracovníků a funkcionářů a vyžadovat od nich odpovědi do 30 dnů od podání takového návrhu, podnětu nebo připomínky.

e) účastnit se jednání orgánu SK, na kterých se projednává jeho chování nebo činnost.

f) podílet se na všech výhodách, vyplývajících z členství v SK.

2. členem SK, se kterým byla individuálně uzavřena smlouva, má právo na plnění závazků, ke kterým se SK v této smlouvě zavázalo.

3. Člene SK je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy a jiné interní předpisy SK, sportovně technické předpisy a smlouvy, jimiž je vázán plnit rozhodnutí přijatá orgány SK a podrobit se případně uloženým disciplinárním opatřením.

b) přispívat svým chováním k posílení jednoty SK, jeho dobrého jména a prosperity, k pěstování úcty mezi členy SK a jejich vzájemnému dobrému soužití.

c) chránit majetek SK před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením a podle svých možností ho zvelebovat a rozšiřovat, uhradit SK škodu, kterou způsobí porušením právní povinností.

d) platit řádně a včas členské příspěvky a případně další stanovené poplatky související se členstvím v SK

e) svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech SK.

4. Mimořádní a čestní členové SK vykonávají práva a povinnosti individuelně jim stanovené orgánem, který rozhodl o jejich členství.

V. Členské příspěvky a poplatky

1. Členské příspěvky jsou nedílnou součástí finančních příjmů SK a jsou závazné pro všechny členy. Jejich výši stanoví výkonný výbor SK

2. Členské příspěvky se platí pololetně dopředu, vždy nejpozději ke každému 30.6 a 31.12. kalendářního roku. Nezaplatí-li člen v uvedeném termínu stanovený členský příspěvek, stanoví mu SK dodatečnou lhůtu 30 dnů k zaplacení a upozorní ho na důsledky porušení této povinnosti člena.

3. Výkonný výbor může rozhodnout o povinnosti člena platit poplatky za užívání majetku SK či za výkon sportovní činnosti. Výše takových poplatků musí být zveřejněna v prostorách SK.

4. Oddílové příspěvky mohou být stanovený individuálně, jejich čerpání je plně v kompetenci oddílu.

VI. Disciplinární opatření

1. Za porušení těchto stanov, interních předpisů SK, sportovně technických předpisů orgánů řídících soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, za hrudou nebo opakovanou nekázeň, vážné nedostatky ve výkonu svěřené funkce a za provinění související s účastí v soutěžích nebo jiných akcích SK může být členovi nebo skupině členů uloženo disciplinárním řízením některé z dále uvedených disciplinárních opatření: a)napomenutí b)důtka c)peněžitá pokuta d)zastavení závodní činnosti e)zákaz výkonu funkce f) vyloučení.

2. O těchto disciplinárních opatřeních s vyjímkou vyloučení rozhoduje výkonný výbor SK, pokud není v souladu se sportovně technickými předpisy orgánů řídících soutěže dána pravomoc jiného orgánu. Výkonný orgán je povinen umožnit každému členovi dostatečné právo na obhajobu, zejména právo účasti na jednání v rámci disciplinárního řízení.

3. Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření může člen podat do 15 dnů, od doručení rozhodnutí, odvolání k nejbližší konferenci SK, pokud není sportovně technickými předpisy dána pravomoc jinému orgánu. odvolání nemá odkladný účinek.

4. Vyloučení člena náleží do pravomoci konference SK, proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

5. Bližší úpravu disciplinárního řízení může stanovit disciplinární řád SK.

VII. Orgány klubu

1. Výkonné orgány klubu: a)konference SK b)výkonný výbor c)revizní komise d)sportovně technické a hospodářské komise sportovního oddílů.

2. Poradní orgány: a)komise pro správu majetku a podnikatelské záměry.

VIII. Konference SK

1. Je nejvyšším orgánem SK. Tvoří jí delegáti sportovních oddílů volení členy těchto oddílů. Počet delegátů je určen klíčem, který stanoví výkonný výbor SK. Svolává jí předseda, výkonný výbor, nebo je svolána na návrh 1/6 členů starších 14ti let.

2. Konference je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů a členů výkonného výboru. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Při hlasování o vzláště závazných rozhodnutích na návrh výkonného výboru může být toto přijato při 3/5 většině. O způsobu hlasování rozhoduje vlastní konference SK.

3. Konference: a)rozhoduje o přijetí stanov SK, schvaluje název a symboliku SK b)projednává s schvaluje zprávu výkonného výboru o hospodaření SK, zprávu revizní komise a zprávu o činnosti SK za uplynulé období. c)projednává a schvaluje návrh rozpočtu SK na následující období d)projednává a schvaluje zásady hospodaření SK e)volí úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru g)projednává a schvaluje vyloučení člena SK.

4. Konferenci předsedá předseda SK nebo jím pověřený člen výkonného výboru.

IX. Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je statutární orgán a řídící orgán SK , který rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny valné hromadě SK.

2. Výkonný výbor zejména:

a)Svolává řádnou konferenci a ke schválení jí předkládá zásady hospodaření SK, ve kterých jsou upraveny zásady pro přerozdělování prostředků SK na jednotlivé sportovní oddíly; dále předkládá zprávu o hospodaření SK za uplynulé období, plán činnosti a návrh rozpočtu na příští období a návrhy podmínek pronájmu hospodářských a sportovních zařízení SK. b)Odpovídá za dodržení veškerých práv a pravomocí vyplívajících z protokolu o zániku bývalé TJ Slavoj Zbraslav  c)Vykonává zaměstnavatelská  práva  d)zajišťuje vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů SK  e)Volí svého předsedu SK  f)Předkládá konferenci návrhy na způsoby hospodaření s majetkem.

3. Výkonný výbor zastupuje SK navenek způsobem vyplívajícím ze stanov.

4. Výkonný výbor má 7 členů volených konferencí z řad členů na dobu 2 let. Při navrhování členů výkonného výboru se respektuje zásada zastoupení jednotlivých sportovních oddílů. Opětovná volba člena výkonného výboru je možná jen výkonného výboru se může vzdát této funkce písemným prohlášením doručeným výkonnému výboru. Při zániku členství členu výkonného výboru je výkonný výbor oprávněn kooptovat z řad členů SK nové členy, nejvýše je však oprávněn kooptovat celkem 4 členy výkonného výboru za celou dobu svého funkčního období.

5. Výkonný výbor se při své činnosti řídí stanovami SK.

6. Zasedání výkonného výboru řídi a svolává předseda SK, případně na základě jeho pověření místopředseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru a to nejméně dvakrát měsíčně. Požádá-li o to nejméně polovina členů výkonného výboru, je předseda povinen svolat mimořádné zasedání.

7. Předseda SK může k zasedání výkonného výboru přizvat předsedu revizní komise. Členy této komise nebo případně další osoby.

8. Výkonný výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů včetně předsedy SK, ledaže předseda SK písemně pověří svým zástupcem místopředsedu nebo jiného člena výkonného výboru. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou. Pro přijetí určitých rozhodnutí může přijmout jiné zásady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

9. Členové výkonného výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat i po skončení výkonu své funkce mlčenlivostí o všech důvěrných informacích a skutečnostech, které by mohli poškodit či znevážit SK.

10. Členství ve výkonném výboru zanikne: a) uplynutím funkčního období b) vzdáním se funkce c) odvoláním d) zánikem členství SK e) ztrátou či omezením způsobilosti člena výkonného výboru k právním úkonům f) úmrtím člena výkonného výboru.

11. Výkonný výbor navrhuje konferenci k projednání a schválení vyloučení člena SK.

12. Výkonný výbor odpovídá za svou činnost konferencí SK.

X. Revizní komise

1. Revizní komise je orgán SK, který kontroluje jednotlivé úseky činnosti SK. Činí tak zejména formou pravidelných a namátkových kontrol a revizí. Posuzuje a zaměřuje se především na hospodárnost a efektivitu SK s cílem dosažení maximální prosperity při dodržování obecně závazných právních předpisů. těchto stanov, ostatních interních předpisů SK a rozhodnutí jeho orgánů.

2. RK má 3 členy volené konferencí z řad členů na 2 roky. Členem RK nemůže být člen výkonného výboru ani zaměstnanec SK. Opětovná volba člena je možná. Člen RK se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným revizní komisi.

3. RK volí ze svého středu předsedu.

4. Každý člen, funkcionář nebo pracovník SK je povinen poskytnout RK na její požádání potřebnou součinnost, zejména jí poskytnout pravdivé a úplné informace.

5. RK je oprávněná požádat od odpovědných členů, funkcionářů a pracovníků SK nápravu zjištěných nedostatků, Při podezření že byl spáchán trestný čin nebo, že došlo k jednání závažně poškozující zájmy SK, je revizní komise povinna neprodleně o tom informovat výkonný výbor.

6. S výsledky prováděných kontrol seznamuje předseda RK výkonný výbor. Zprávu o činnost RK za uplynulý rok a o zjištěném stavu předkládá předseda RK konferenci SK.

7. Zasedání RK podle potřeby svolává její předseda. Je tak povinen učinit v přiměřené lhůtě vždy, požádá-li o to některý z členů RK nebo předseda SK.

8. RK je usnášení schopná , jsou-li přítomni alespoň 2 její členové. RK se usnáší nadpoloviční většinou všech, tedy nikoliv jen přítomných členů této komise.

9. Členové RK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat i po skončení své funkce mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, které by mohly poškodit či znevážit SK.

10. Členství v RK zaniká: a)uplynutím funkčního období b)odvoláním c)vzdáním se funkce d)zánikem členství v SK e)úmrtím člena RK

11. Revizní komise odpovídá za svou činnost konferenci SK.

XI. Sportovně technické a hospodářské komise oddílů

1. Sportovně technické komise oddílů jsou operativním řídícím orgánem jednotlivých sportovních oddílů.

2. Počet členů komise je odlišný od rozsahu aktivit příslušného sportovního odvětví. Komise volí ze svého středu předsedu. Volbu provádějí členové sportovních odvětví z řad svých členů na dobu 2 let v obdobích shodných s volbou výkonného výboru.

3. Informace, podněty a požadavky na výkonný výbor předkládá předseda oddílů člen sportovního oddílu zastupující příslušný oddíl ve výkonném výboru.

4. O zániku členství v komisi platí ustanovení shodná s funkcí ve výkonném výboru.

XII. Společná ustanovení o zasedání orgánu SK

1. Zasedání orgánu SK se konají zpravidla v sídle SK.

2. O zasedání orgánu SK se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy se uschovají po dobu nejméně 5 let.

3. Při hlasování v každém orgánu hlasuje předsedající vždy jako poslední.

XIII. Majetek a hospodaření SK

1. Majetek SK tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, nehmotný majetek a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku SK jsou zejména: a)majetek, majetková práva a stavy účtů převedené z TJ Slavoj Zbraslav b)vstupné c)příjmy za účast a umístění v soutěžích včetně příjmů z komerčního využití těchto akcí d)členské a oddílové příspěvky a poplatky e)dobrovolné příspěvky a dary od členů nebo třetích osob f)

příjmy za realizované přestupy hráčů g)příjmy z vlastní podnikatelské činnosti SK h)dotace od svazových orgánů, jiných sportovních sdružení nebo státu ch)příjmy z reklam a sponzorských smluv.

3. Hospodaření SK se řídí rozpočtem na příslušný kalendářní rok schválený konferencí SK.

4. Finančními prostředky disponuje v rámci schváleného rozpočtu předseda a jeden další člen výkonného výboru.

5. V zájmu náležité ochrany majetku uzavírá SK s pojišťovacími ústavy vhodné pojistné smlouvy, zejména pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztrátu věcí a pojištění odpovědnosti za škodu z provozu SK.

XIV. Jednání a podepisování jménem SK

1. Jménem SK jednají buď současně všichni členové výkonného výboru nebo samostatně předseda popřípadě místopředseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru – ti však jen na základě a v mezích zmocnění předsedy SK.

2. Jménem SK podepisují buď současně všichni členové výkonného výboru nebo samostatně předseda popřípadě místopředseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru – ti však jen na základě a v mezích zmocnění předsedy SK.

3. Jménem SK jsou dále oprávnění jednat a podepisovat pracovníci SK, avšak jen v rozsahu vyplývajícím z jejích pracovního zařazení v SK.

4. Jménem SK jsou dále oprávnění jednat a podepisovat i případné další osoby na základě písemné plné moci SK podepsané předsedou SK.

5. Podepisování se uskutečňuje tak, že oprávněná osoba připojí svůj podpis s uvedením funkce, resp. svého pracovního zařazení k napsanému nebo vytištěnému názvu klubu SK Zbraslav.

6. U dokladů týkajících se příjmů, výdajů či jiného pohybu finančních prostředků SK na účtech či v pokladně spolupodepisuje hospodář SK.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Členové SK se mohou dále volně sdružovat podle svých profesních zájmů do jiných sdružení, aniž by tím bylo narušeno jejich členství v SK.

2. Tyto stanovy byly schváleny konferencí SK konanou dne

Seznam sportovních oddílů SK Zbraslav

1. Fotbal

2. Orientační běh

3. Basketbal

4. Volejbal

5. Rekreační sport